Các phần mềm chuyên ngành

- Mô hình toán thuỷ văn như: TANK, NAM, MIKE NAM, SSARR, HEC-HMS, vv

- Mô hình toán thuỷ lực như: HEC-RAS, EFCD, DELFT, họ mô hình MIKE như MIKE 11, MIKE 21, MIKE 3, VRSAP, KOD, vv

- Mô hình quản lý vận hành hồ chứa: HEC-RESSIM, WRMS, vv

- Các mô hình khác: SWAT, MIKE BASIN, CROPWAT, IQQM, SPSS, STATA, Geo-Slope, SWMM, vv

- Viễn thám và GIS: AcrGIS, Mapinfor, MicroStation, vv