Cơ cấu tổ chức Khoa Thủy văn & Tài nguyên nước

                                                                                                  

                                                                  TRƯỞNG KHOA

                                             GS.TS Phạm Thị Hương Lan

 

                                                                                     

                                                          PHÓ TRƯỞNG KHOA

                                         PGS. TS Hoàng Thanh Tùng

 

CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ           CÁC BỘ MÔN                   VIỆN THUỶ VĂN, MÔI TRƯỜNG 

                  VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

+ Đảng ủy khoa                   - Thủy văn & Tài nguyên nước   - Phòng khoa học và Tư vấn                                                                                                              chuyển giao công nghệ

    - Chi bộ Thủy văn 1        - Mô hình toán & Dự báo             - Phòng hành chính, kế hoạch,

                                                   khí tượng thuỷ văn                       tài vụ

 

    - Chi bộ Thủy văn 2        - Kỹ thuật sông và Quản lý         - Phòng kỹ thuật

                                                   giảm nhẹ thiên tai

+ Đoàn thể                                                                           - Phòng kiểm định chất lượng

   - Công đoàn khoa

   - Liên chi đoàn

 

-------------------------------------- Trợ ký khoa----------------------------------------------------

KS. Nguyễn Thị Thùy An

Phòng 405, tầng 4, nhà A1 - ĐHTL