Thành tích trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

Trong 50 năm qua đội ngũ giáo viên trong khoa đã có nhiều thành tích trong lĩnh vực khoa học và công nghệ với các lĩnh vực chuyên môn sau đây:

- Thuỷ văn và tài nguyên nước: Điều tra, kiểm kê, kiểm toán, đánh giá dự báo tài nguyên nước (nước mưa, nước mặt, nước dưới đất, nước biển); Phương pháp tính toán dự báo lũ, kiệt, lũ quét, lũ PMF, hạn hán, hoang mạc hóa; Thuỷ văn đô thị; Dự báo KTTV phòng chống thiên tai, động lực học dòng sông, cửa sông; Chỉnh trị sông, bờ biển…

- Quy hoạch, quản lý hệ thống: Quy hoạch, quản lý tài nguyên nước; Quy hoạch, quản lý tổng hợp lưu vực sông; Quy hoạch phòng chống lũ, Quản lý môi trường, Quản lý vùng bờ, Quản lý đất ngập nước; Quản lý vận hành hệ thống hồ chứa, liên hồ chứa; Quy phạm; Quy chuẩn Việt Nam; Hướng dẫn kỹ thuật....

- Thủy văn Môi trường: Bảo vệ môi trường; Kỹ thuật môi trường; Công nghệ môi trường; Đánh giá tác động môi trường, Đánh giá môi trường chiến lược. Bảo vệ nguồn nước, phòng, chống ô nhiễm, cạn kiệt... Cải tạo vùng cát ven biển, biển và hải đảo, thủy văn sinh thái, thủy văn đất ngập nước, phòng chống xói mòn, cấp thoát nước vùng nuôi trồng thủy sản ven biển...

- Mô hình toán lưu vực sông: Mô hình mô phỏng hệ thống; Mô hình toán diễn biến lòng sông và bờ biển; Mô hình chất lượng nước; Mô hình quản lý; Mô hình điều khiển; Phân tích viễn thám và GIS…

Ngoài ra Khoa còn thực hiện các nhiệm vụ khác như hợp tác quốc tế song phương hoặc hợp tác với các đơn vị khác trong nước theo từng yêu cầu của đào tạo và nghiên cứu khoa học.