Các công trình khoa học cấp Cơ sở

Một số công trình khoa học cấp cơ sở điển hình

[1]  Nghiên cứu ứng dụng mô hình FLO – 2D tính toán dòng chảy lũ trên lưu vực (2009)

(đang cập nhật)