Kế hoạch Triển khai thực hiện Học phần tốt nghiệp cho sinh viên

 BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

 

 

Số: 545 /KH-ĐHTL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Học phần tốt nghiệp cho sinh viên bậc đại học, cao đẳng,

liên thông hệ chính quy & bậc đại học hệ vừa làm vừa học

học kỳ 1 năm học 2017 – 2018

 

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2017 – 2018, Nhà trường thông báo triển khai thực hiện Học phần tốt nghiệp (HPTN) học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 cho sinh viên như sau:

  • KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HPTN

1. K55 đại học chính quy (trừ 55NK), K56 cao đẳng, K57 liên thông, K47 đại học VLVH và sinh viên các khóa trước tại Hà Nội và Viện ĐT&KHUD miền Trung

TT

Nội dung

Thời gian thực hiện

Đợt 1

Đợt 2

1

Xét giao thực hiện HPTN

17/7/2017 ÷ 21/7/2017

11/9/2017 ÷ 15/9/2017

2

SV gặp GVHD để nhận nhiệm vụ thực hiện HPTN

24/7/2017 ÷ 28/7/2017

18/9/2017 ÷ 22/9/2017

3

Thời gian thực hiện HPTN:

- Hệ cao đẳng

 

25/9/2017 ÷ 01/12/2017

- Hệ đại học CQ, liên thông & đại học VLVH

31/7/2017 ÷ 03/11/2017

25/9/2017 ÷ 29/12/2017

4

Chấm và bảo vệ HPTN

06/11/2017 ÷ 24/11/2017

02/01/2018 ÷ 12/01/2018

5

Lễ tốt nghiệp

05/02/2018 ÷ 09/02/2018

 

Ghi chú:

- Đợt 1: Dành cho sinh viên đại học chính quy và liên thông đủ điều kiện thực hiện HPTN sau khi kết thúc học kỳ 2 năm học 2016-2017 (nếu có nguyện vọng).

- Đợt 2: Dành cho sinh viên cao đẳng, đại học, liên thông chính quy và đại học VLVH đủ điều kiện thực hiện HPTN sau khi kết thúc học kỳ hè năm học 2016-2017.

 

2. K55 và sinh viên các khóa trước bậc đại học thuộc chương trình tiên tiến tại Hà Nội

TT

Nội dung

Thời gian thực hiện

1

Xét giao thực hiện HPTN

11/9/2017 ÷ 15/9/2017

2

Thời gian thực hiện HPTN

18/9/2017 ÷ 22/12/2017

3

Chấm và bảo vệ HPTN

25/12/2017 ÷ 05/01/2018

4

Lễ tốt nghiệp

05/02/2018 ÷ 09/02/2018

 

3. K55 đại học chính quy, K47 đại học VLVH và sinh viên các khóa trước tại Cơ sở 2

TT

Nội dung

Thời gian thực hiện

1

Xét giao thực hiện HPTN

07/8/2017 ÷ 11/8/2017

2

SV gặp GVHD để nhận nhiệm vụ thực hiện HPTN

14/8/2017 ÷ 18/8/2017

3

Thời gian thực hiện HPTN

21/8/2017 ÷ 24/11/2017

4

Chấm và bảo vệ HPTN

27/11/2017 ÷ 08/12/2017

5

Lễ tốt nghiệp

08/01/2018 ÷ 12/01/2018

II. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN HPTN

            Tính đến thời điểm nộp đơn và xét điều kiện thực hiện HPTN, sinh viên phải đảm bảo đủ các điều kiện sau:

     - Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không bị kỷ luật từ cấp trường trở lên;

     - Điều kiện về học tập:

+ Sinh viên hệ chính quy: không có tín chỉ môn học dưới điểm D (không tính tín chỉ GDQP, GDTC, môn học tự chọn không tính điểm tốt nghiệp và tín chỉ học văn bằng hai) đồng thời có điểm trung bình tích lũy đạt từ 2.00 trở lên (thang điểm 4).

+ Sinh viên hệ VLVH: không có môn học có điểm dưới 5 (thang điểm 10).

III. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN HPTN

1. Sinh viên thực hiện HPTN theo đúng khóa học (K55 đại học hệ chính quy khối kỹ thuật, K55 Chương trình tiên tiến, K57 liên thông): không phải làm đơn, nhà trường sẽ thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện thực hiện HPTN trước mỗi đợt bắt đầu làm tốt nghiệp.

Sinh viên đủ điều kiện thực hiện HPTN sau khi kết thúc học kỳ 2 năm học 2016-2017, không có nguyện vọng thực hiện HPTN đợt 1 (mục 1 phần I), viết đơn nộp về phòng CTCT & Quản lý sinh viên trước ngày 21/7/2017.

2. Sinh viên thực hiện HPTN không theo đúng khóa học (sinh viên không thuộc đối tượng ở mục 1 phần III), sinh viên thực hiện HPTN ngành thứ 2 và sinh viên đại học VLVH được chỉnh sửa lại ĐATN do có điểm bảo vệ ĐATN không đạt ở lần bảo vệ trước: làm đơn đăng ký thực hiện HPTN (mẫu 1a hoặc 1b) và nộp về khoa chủ quản hoặc Ban đào tạo & QLSV – Cơ sở 2 hoặc Phòng Đào tạo – Viện ĐT & KHUD miền Trung trước mỗi đợt xét giao thực hiện HPTN 01 tuần để Nhà trường xem xét. Riêng sinh viên đại học chính quy học theo tín chỉ phải nộp kèm thêm bản đăng ký các môn học tự chọn tính điểm tốt nghiệp (mẫu 2).

 

Nơi nhận:

- ĐU, BGH, ĐTN, HSV;

- Các khoa, TT, P3, CS2, Viện ĐT&KHƯD MT;

- Các lớp K55ĐH, K56CĐ, 57LT trở về trước;

- Các lớp hệ VLVH tuyển sinh từ 2012 trở về trước;

- Lưu VT, CTCT&QLSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

GS.TS.  TRỊNH MINH THỤ