Thông báo về buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2017-2018

LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỘI ĐỒNG THỦY VĂN
         
    Địa điểm: 229 Thời gian bắt đầu: 7h30
         
TT Họ và tên   Lớp  Tên đề tài TN
1 Già Bá Phia 54G Tính toán thủy văn và điều tiết dòng chảy hồ chứa Rừng Anh huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc
2 Lữ Văn  Phát 54G  Tính toán điều tiết lũ hồ chứa Khuân huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.
3 Lê Thị  Dung 55V Tính toán thủy văn thiết kế hồ chứa nước Khe Vải tỉnh Yên Bái 
4 Đinh Thu Hiếu 55V Tính toán thủy văn và điều tiết dòng chảy hồ chứa Mỹ Lâm, tỉnh Phú Yên
5 Mùi Văn Thoại 54G Tính toán điều tiết cấp nước hồ chứa Tân Bình huyện Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
6 Vũ Thị Thu  Huyền 55V Tính toán thủy văn và điều tiết dòng chảy hồ chứa Trà Co, tỉnh Ninh Thuận
7 Nguyễn Vân Anh 54V Tính toán thủy văn kiểm tra an toàn công trình hồ chứa Đá Mang huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc
8 Lò Văn  Thanh 54V Tính toán điều tiết lũ hồ chứa Tân Bình huyện Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Ghi chú: Mỗi sinh viên trình bày đồ án không quá 10 phút.