KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện học phần tốt nghiệp cho sinh viên đại học, cao đẳng, liên thông hệ chính quy & đại học hệ vừa làm vừa học học kỳ 2 năm học 2017 – 2018

Nhà trường thông báo triển khai thực hiện Học phần tốt nghiệp cho sinh viên trong học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 như sau:

1. ĐỐI TƯỢNG XÉT GIAO THỰC HIỆN HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP

- Đại học hệ chính quy (trừ chương trình tiên tiến): K56 khối ngành kinh tế; K55 trở về trước;

- Cao đẳng hệ chính quy: K56 và các khóa trước;

- Liên thông cao đẳng lên đại học hệ chính quy: K57 trở về trước;

- Đại học hệ vừa làm vừa học: K48 và các khóa trước.

2. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP

Tính đến thời điểm nộp đơn và xét giao thực hiện Học phần tốt nghiệp, sinh viên phải đảm bảo đủ các điều kiện sau:

- Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không bị kỷ luật từ cấp trường trở lên;

- Điều kiện về học tập: Sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo theo quy định, trong đó:

+ Đối với sinh viên hệ chính quy học theo tín chỉ: không có tín chỉ môn học dưới điểm D (không tính tín chỉ GDQP, GDTC, môn học tự chọn không tính điểm tốt nghiệp và tín chỉ học chương trình thứ hai) đồng thời có điểm trung bình tích lũy đạt từ 2.00 trở lên (thang điểm 4).

+ Đối với sinh viên hệ VLVH: không có học phần môn học có điểm dưới 5.

3. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP

3.1. Tại Hà Nội, Ninh Thuận và các cơ sở liên kết đào tạo

TT

Nội dung

Kế hoạch thực hiện

Bậc đại học hệ VLVH

Bậc ĐH, CĐ, LT hệ chính quy

1

Xét giao thực hiện Học phần tốt nghiệp

29/01/2018 ÷ 02/02/2018

26/02/2018 ÷ 02/3/2018

2

SV gặp GVHD để nhận nhiệm vụ làm tốt nghiệp

05/02/2018 ÷ 09/02/2018

05/3/2018 ÷ 09/3/2018

3

Thời gian thực hiện Học phần tốt nghiệp

26/02/2018 ÷ 01/6/2018

12/3/2018 ÷ 18/5/2018 (CĐ)

12/3/2018 ÷ 15/6/2018 (ĐH, LT)

4

Chấm, bảo vệ Học phần tốt nghiệp

04/6/2018 ÷ 15/6/2018

21/5/2018 ÷ 01/6/2018 (CĐ)

18/6/2018 ÷ 29/6/2018 (ĐH, LT)

5

Lễ tốt nghiệp và thủ tục ra trường

23/7/2018 ÷ 27/7/2018

3.2. Tại Cơ sở 2

TT

Nội dung

Thời gian thực hiện

1

Xét giao thực hiện HPTN

29/01/2018 ÷ 02/02/2018

2

SV gặp GVHD để nhận nhiệm vụ thực hiện HPTN

05/02/2018 ÷ 09/02/2018

3

Thời gian thực hiện HPTN

05/3/2018 ÷ 08/6/2018

4

Chấm và bảo vệ HPTN

11/6/2018 ÷ 22/6/2018

5

Lễ tốt nghiệp

23/7/2018 ÷ 27/7/2018

 

4. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP

4.1. Sinh viên làm tốt nghiệp theo đúng khóa học (K56 đại học chính quy khối ngành Kinh tế và K48 đại học VLVH): không phải làm đơn, nhà trường sẽ thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện thực hiện Học phần tốt nghiệp trước khi bắt đầu làm tốt nghiệp.

4.2. Sinh viên làm tốt nghiệp không theo đúng khóa học (sinh viên không thuộc đối tượng ở mục a), sinh viên học văn bằng 2 và sinh viên đại học hệ VLVH được chỉnh sửa lại ĐATN do có điểm bảo vệ ĐATN không đạt ở lần bảo vệ trước: làm đơn đăng ký làm tốt nghiệp (theo mẫu 1a hoặc mẫu 1b) và nộp về khoa, trung tâm chủ quản hoặc Ban đào tạo & CTSV – Cơ sở 2 hoặc phòng Đào tạo - Viện khoa học và ứng dụng miền Trung trước mỗi đợt xét giao làm tốt nghiệp ít nhất 01 tuần để Nhà trường xem xét. Riêng sinh viên đại học chính quy học theo tín chỉ phải nộp kèm thêm bản đăng ký các môn học tự chọn tính điểm tốt nghiệp (mẫu 2).

 

 

Nơi nhận:

- ĐU, BGH, ĐTN, HSV;

- Các khoa, TT, P3, CS2, Viện ĐT&KHUD M.Trung;

- K56 ĐH khối KT; K55 ĐH, 56CĐ, 57LT & SV các khóa trước;

- Các lớp hệ VLVH tuyển sinh từ 2013 trở về trước;

- Lưu VT, CTCT&QLSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

GS.TS.  TRỊNH MINH THỤ

Tải mẫu đơn tại đây