Triển khai thực hiện Quy chế sinh viên ngoại trú năm học 2017 – 2018

Căn cứ tình hình thực tế, Trường Đại học Thuỷ lợi triển khai thực hiện Quy chế sinh viên ngoại trú từ năm học 2017 – 2018: tại đây

Biểu mẫu: tại đây