VIỆN THỦY VĂN, MÔI TRƯỜNG VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

1. Lịch sử thành lập

Viện Thủy văn Môi trường và Biến đổi khí hậu được thành lập theo Quyết định số 2577/QĐ-BNN ngày 27 tháng 09 năm 2010 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, trên cơ sở chuyển đổi Trung tâm Thủy văn ứng dụng và Kỹ thuật Môi trường (Quyết định số 236-QĐ/TCCB-LĐ ngày 12/5/1992 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ Lợi cũ). Viện Thủy văn Môi trường và Biến đổi khí hậu là một Tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự trang trải kinh phí thuộc trường Đại học. Viện cũng là một tổ chức được Bộ Nông nghiệp và PTNT ra quyết định thành lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng trường Đại học Thủy lợi; có quy chế hoạt động do Hiệu trưởng trường Đại học Thủy lợi ban hành.

Lãnh đạo Viện:

Viện trưởng:          GS.TS Phạm Thị Hương Lan

Phó Viện trưởng:  PGS  TS Hoàng Thanh Tùng

2. Nhiệm vụ chính của Viện

1. Nhiệm vụ theo quyết định số 2577/QĐ-BNN Ngày 27 tháng 09 năm 2010 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn:

(1). Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch nghiên cứu khoa  học, phát triển công nghệ, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về khí tượng, thuỷ văn, tài nguyên nước, môi trường  phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai và biến đổi khí hậu bảo tồn, phục hồi các hệ sinh thái phù hợp với mục tiêu, chương trình đào tạo của Trường và quy định hiện hành của pháp luật.

(2). Nghiên cứu ứng dụng tổng hợp phục vụ các dịch vụ công ích của Nhà nước  nhằm phát triển tài nguyên đất, nước ; bảo vệ môi trường; khí tượng, thuỷ văn và thích ứng với biến đổi khí hậu; quản lý và khai thác tổng hợp nguồn nước theo quy định của pháp luật

(3). Thực hiện một số nhiệm vụ trong công tác đào tạo đại học, sau đại học; bồi dưỡng chuyên đề theo kế hoạch của Trường theo các lĩnh vực hoạt động của Viện về khí tượng, thủy văn, tài nguyên nước, môi trường, phòng tránh thiên tai và thích ứng với  biến đổi khí hậu. Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, tạo điều kiện cho giảng viên và sinh viên của trường tiếp cận và tham gia nghiên cứu giải quyết các vấn đề thực tế phù hợp với chương trình đào tạo được duyệt theo quy định của pháp luật.

(4). Tư vấn các lĩnh vực về khí tượng thuỷ văn, tài nguyên nước phục vụ nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, diêm nghiệp, thuỷ lợi, quy hoạch bảo vệ môi trường , chỉnh trị sông, bảo vệ bờ biển , phòng chống lũ lụt và giảm nhẹ thiên tai; nghiên cứu , dự báo về biến đổi khí hậu và tác động của biến đổi khí hậu đối với ngành nông nghiệp, phát triển nông thôn.

(5). Cung cấp dịch vụ tư vấn về quy hoạch, khảo sát, thiết kế quản lý dự án liên quan đến thuỷ văn , môi trường, biến đổi khí hậu phục vụ cho nông nghiệp và phát triển nông thôn.

(6). Liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, các dịch vụ tư vấn thuộc nhiệm vụ của Viện.

 (7). Đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho các dự án, chương trình dự án thuộc lĩnh vực tài nguyên nước, môi trường, khí tượng, thuỷ văn và Biến đổi khí hậu theo quy định của pháp luật.

(8). Được sử dụng các Phòng thí nghiệm, trang thiết bị kỹ thuật của Trường để nghiên cứu và triển khai các dịch vụ khoa học công nghệ theo quy định của Trường và pháp luật hiện hành ; quản lý , sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, kinh phí, tài sản được giao theo đúng quy định của pháp luật.

2. Theo giấy chứng nhận hoạt động khoa học công nghệ của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường số đăng ký  A- 939 ngày 20/10/2010:

(1) Nghiên cứu khoa học về khí tượng, thuỷ văn, tài nguyên, môi trường, phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai và biến đổi khí hậu, quản lý khai thác tổng hợp nguồn nước.

(2) Dịch vụ KH&CN: Tư vấn, cung cấp dịch vụ tư vấn về: điều tra cơ bản, quy hoạch, khảo sát, thiết kế, quản lý dự án, thẩm định dự án về nông, lâm, ngư nghiệp và thuỷ lợi, quy hoạch bảo vệ môi trường, chỉnh trị sông và bờ biển, công trình biển, phòng chống lũ lụt và giảm nhẹ thiên tai, nghiên cứu, dự báo về biến đổi khí hậu và tác động của biến đổi khí hậu đến nông, lâm, ngư nghiệp và thuỷ lợi; chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; Đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ trong các lĩnh vực nghiên cứu nêu trên.

(3) Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ của Viện.