Các hướng nghiên cứu chính

1) Thuỷ văn và tài nguyên nước

Điều tra, kiểm kê, kiểm toán, đánh giá dự báo tài nguyên nước (nước mưa, nước mặt, nước dưới đất, nước biển); Phương pháp tính toán dự báo lũ, kiệt, lũ quét, lũ PMF, hạn hán, hoang mạc hóa; Thuỷ văn đô thị; Dự báo KTTV phòng chống thiên tai, động lực học dòng sông, cửa sông; Chỉnh trị sông, bờ biển…

2) Quy hoạch, quản lý hệ thống

Quy hoạch, quản lý tài nguyên nước; Quy hoạch, quản lý tổng hợp lưu vực sông; Quy hoạch phòng chống lũ, Quản lý môi trường, Quản lý vùng bờ, Quản lý đất ngập nước; Quản lý vận hành hệ thống hồ chứa, liên hồ chứa; Quy phạm; Quy chuẩn Việt Nam; Hướng dẫn kỹ thuật....

3 ) Thủy văn Môi trường

Bảo vệ môi trường; Kỹ thuật môi trường; Công nghệ môi trường; Đánh giá tác động môi trường, Đánh giá môi trường chiến lược. Bảo vệ nguồn nước, phòng, chống ô nhiễm, cạn kiệt... Cải tạo vùng cát ven biển, biển và hải đảo, thủy văn sinh thái, thủy văn đất ngập nước, phòng chống xói mòn, cấp thoát nước vùng nuôi trồng thủy sản ven biển...

4) Mô hình toán lưu vực sông

Mô hình mô phỏng hệ thống; Mô hình toán diễn biến lòng sông và bờ biển; Mô hình chất lượng nước; Mô hình quản lý; Mô hình điều khiển; Phân tích viễn thám và GIS…

5) Chỉnh trị sông và bờ biển

Nghiên cứu sự vận động có tính chất cơ học của dòng sông dưới tác dụng tương hỗ giữa dòng nước và lòng sông, kết hợp các yêu cầu đề ra của các ngành kinh tế để đề ra các biện pháp chỉnh trị, khai thác triệt để mặt lợi, hạn chế những mặt có hại phục vụ cho lợi ích cuộc sống con người.

6) Quản lý và giảm nhẹ thiên tai

Đang cập nhật