Hội nghị khoa học sinh viên lần thứ 29

DANH SÁCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN 

KHOA THỦY VĂN VÀ TÀI NGUYÊN NƯỚC

TT

Tên đề tài

SVTH

Lớp

Xếp loại

(Nhất, nhì, ba)

1

XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÂN BỐ THEO PHƯƠNG NGANG NGHIÊN CỨU CÁC ĐẶC TRƯNG DÒNG CHẢY TRONG SÔNG

Nguyễn Văn Giang

56G

Nhất

2

XÂY DỰNG CÁC CÔNG CỤ PHÂN TÍCH ẢNH VỆ TINH TRÊN NỀN GOOGLE EARTH ENGINE PHỤC VỤ HIỆU CHỈNH KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH THỦY LỰC HEC-RAS

Trần Thị Nhẫn

55G

Nhì

3

SỬ DỤNG MÔ HÌNH MÔ PHỎNG VÀ TỐI ƯU TRONG VẬN HÀNH HỒ CHỨA,  NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM CHO HỒ CỬA ĐẠT TỈNH THANH HÓA

Lê Minh Nguyệt

56V

Ba

4

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHƯƠNG PHÁP BẢO VỆ BỜ SÔNG ĐOẠN QUA XÃ CHÂU PHONG, THỊ XÃ TÂN CHÂU, TỈNH AN GIANG

Nguyễn Thị Hoa

54V

KK

5

ĐẶC ĐIỂM MƯA LƯU VỰC SÔNG VU GIA – THU BỒN

Lê Thị Trang

56G

KK

6

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH IRIC 2D MÔ PHỎNG DÒNG CHẢY LŨ TRÊN LƯU VỰC SÔNG TRÀ KHÚC – VỆ

Nguyễn Linh Chi

Lê Thị Oanh

56G

 

55V

KK

7

ỨNG DỤNG BỘ MÔ HÌNH MIKE NGHIÊN CỨU CHẾ ĐỘ THỦY ĐỘNG LỰC HỌC KHU VỰC BIỂN ĐÔNG

Nguyễn Thị Trung Anh

54V

KK

8

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HEC-RAS 2D MÔ PHỎNG DÒNG CHẢY LŨ TRÊN LƯU VỰC SÔNG TRÀ KHÚC – VỆ

Nguyễn Đình Tuấn

Lê Minh Đức

56G

KK

9

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP NỘI SUY MƯA THƯỜNG DÙNG - ỨNG DỤNG TẠI LƯU VỰC SÔNG ĐÀ

Trần Thị Tuyết

Nguyễn Thị Nga

Đặng Thị Kim Phượng

 

56G

 

56V

 

54G

KK