Thông báo kế hoạch nộp đề cương luận văn và bảo vệ luận văn trình độ thạc sĩ năm 2018

Trường Đại học Thủy lợi thông báo kế hoạch nộp đề cương luận văn và bảo vệ luận văn trình độ thạc sĩ năm 2018 chi tiết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1041/TB-ĐHTL

                      Hà Nội, ngày 19  tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO

Về kế hoạch tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2018

 
 

 Trường Đại học Thủy lợi thông báo kế hoạch tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2018 như sau:

  1. Tuyển sinh, khai giảng và trao bằng Thạc sĩ:

TT

Nội dung

Cơ sở

Đợt 1

Đợt 2

1

Thi tuyển sinh cao học khóa 26

Toàn trường

16/4 – 22/4/2018

17/9 – 23/9/2018

2

Khai giảng và trao bằng Thạc sĩ

Hà Nội

08/06/2018

02/11/2018

Cơ sở 2,

Viện MT

15/06/2018

09/11/2018

 
  1. Xét giao đề tài luận văn

TT

Nội dung

Đợt 1

Đợt 2

Đợt 3

Đợt 4

1

Học viên nộp 02 đề cương luận văn theo mẫu quy định của Nhà trường về khoa

30/10 - 03/11/2017

08/01 – 12/01/2018

26/3 - 30/3/2018

10/7/2018 - 13/7/2018

2

Khoa tổ chức xét và tổ chức bảo vệ đề cương luận văn

13/11 – 19/11/2017

15/01 – 21/01/2018

02/04 – 08/04/2018

16/7 – 22/7/2018

3

Học viên sửa đề cương và nộp lại khoa

Trước ngày 24/11/2017

Trước ngày 26/01/2018

Trước ngày 13/4/2018

Trước ngày 03/8/2018

4

Khoa gửi danh sách đề tài luận văn, Người hướng dẫn, Bộ môn quản lý gửi về Phòng Đào tạo ĐH&SĐH

Trước ngày

01/12/2017

Trước ngày

09/02/2018

Trước ngày

04/05/2018

Trước ngày

17/08/2018

 
  1. Bảo vệ luận văn

TT

Nội dung

Cơ sở

Đợt 1

Đợt 2

Đợt 3

Đợt 4

1

Học viên nộp báo cáo tiến độ thực hiện luận văn có đánh giá của người hướng dẫn cho khoa

Toàn trường

28/11 – 30/11/2017

20/3 – 22/3/2018

22/5 – 24/5/2018

28/8 – 30/8/2018

2

Học viên nộp bản thảo luận văn có chữ ký thông qua của người hướng dẫn cho khoa

Toàn trường

29/01 – 30/01/2018

02/5 – 04/5/2018

31/7 – 02/8/2018

30/10 – 01/11/2018

3

Khoa và bộ môn tổ chức hội thảo thông qua kết quả luận văn. Học viên sửa chữa luận văn

Toàn trường

31/01 – 04/02/2018

07/5 – 13/5/2018

06/8 – 12/8/2018

05/11 – 11/11/2018

4

Học viên nộp bản thảo tại khoa để kiểm tra quy cách

Toàn trường

27/02 – 28/02/2018

14/5 – 15/5/2018

13/8 – 14/8/2018

12/11 – 13/11/2018

5

Học viên nộp bản luận văn hoàn chỉnh về khoa và Phòng Đào tạo ĐH&SĐH

Toàn trường

01/3 – 02/03/2018

16/5 – 18/5/2018

15/8 – 17/8/2018

14/11 – 16/11/2018

6

Khoa gửi danh sách Hội đồng về Phòng Đào tạo ĐH&SĐH

Toàn trường

Trước ngày

08/3/2018

Trước ngày

24/5/2018

Trước ngày

31/8/2018

Trước ngày

23/11/2018

7

Phòng Đào tạo ĐH&SĐH trình Ban Giám hiệu ký quyết định

Toàn trường

Trước ngày

15/3/2018

Trước ngày

31/5/2018

Trước ngày

07/9/2018

Trước ngày

30/11/2018

8

Thời gian bảo vệ luận văn tốt nghiệp

Hà Nội

26/3 – 01/4/2018

11/6 – 17/6/2018

17/9 – 23/9/2018

17/12 – 23/12/2018

Cơ sở 2, Viện MT

02/4 – 08/04/2018

25/6 – 01/7/2018

24/9 – 30/9/2018

02/01 – 07/01/2019

9

Học viên nộp luận văn sau sửa chữa về khoa và Phòng Đào tạo ĐH&SĐH

Hà Nội

02/4 – 16/4/2018

18/6 – 02/7/2018

24/9 – 08/10/2018

24/12 – 08/01/2019

Cơ sở 2, Viện MT

09/4 – 23/4/2018

02/7 – 16/7/2018

01/10 – 15/10/2018

08/01 – 22/01/2019

 
  1. Tổ chức thi tiếng Anh theo chuẩn B1 Châu Âu:

TT

Nội dung

Đợt 1

Đợt 2

Đợt 3

Đợt 4

1

Thời gian tổ chức thi

29/01 – 04/02/2018

21/5 – 27/5/2018

20/8 – 26/8/2018

19/11 – 25/11/2018

 

V. Kế hoạch giảng dạy và học tập các môn học: Theo thời khóa biểu chi tiết từng học kỳ của các lớp.

Nhà trường đề nghị các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện kế hoạch theo thông báo này./.

Nơi nhận:

 HIỆU TRƯỞNG

- Đảng ủy, BGH;

 

- P, K, B, TT, CS2, Viện ĐH&KHƯDMT, BM;

(đã ký)

- Lưu: VT, ĐH&SĐH.

 

 

GS.TS. Nguyễn Quang Kim