Triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ 2 năm học 2017-2018 và toàn khóa học của sinh viên hệ chính quy làm tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2017-2018

Nhà trường thông báo kế hoạch triển khai đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 2 năm học 2017 – 2018 và toàn khóa học  hệ chính quy đang làm ĐATN kỳ 2 (2017 – 2018) đối với các sinh viên trình độ  Đại học, Cao đẳng, Liên thông hệ chính quy đang làm Đồ án tốt nghiệp trong học kỳ 2 năm học 2017-2018.

Chi tiết kế hoạch: tại đây

Các biểu mẫu: Mẫu 1Mẫu 2Mẫu 3